This is the Moment

This is the Moment

This is the Moment

Mikk Oja

Mikk Oja

Mikk Oja

Mikk Oja

Этот момент сейчас

Образ мужественности и женственности, а также ожидания в отношении гендерных ролей на протяжении всей истории постоянно менялись. Традиционное понимание мужественности требует от человека крепкого телосложения, уверенного отношения и ведущей социальной позиции. Токсичная мужественность оказывает негативное влияние на общество и его членов, включая самих мужчин. Приверженность или стремление к соблюдению стандартов может не позволить выразить личность, тело и сексуальность человека в его или ее потенциальном разнообразии.
В попытке понять и переосмыслить текущее состояние, книга «Этот момент сейчас» исследует, что значит быть человеком в современном мире и что оно может значить. Работа рассказывает три истории освобождения от власти могущественной мужественности через перспективы разума, внешности и тела, применяя как личные, так и более общие повествования. Мужчины, которые потеряли себя, прибегают к кристаллам, украшениям для вечеринок, йоге, поп-музыке и танцам, и, таким образом, оказываются в экстатическом моменте, являясь всеобъемлющим подарком.

Инструктор: Норман Орро
Работу найдешь здесь

This is the Moment

The perception of masculinity, femininity and gender roles have been shifting throughout history. Hegemonic understanding of masculinity assumes strong physique, confident demeanour and leadership. Toxic masculinity has a negative impact on our society and its members, including men. To follow standards or to aspire towards them might not allow the expression of male identity, body and sexuality in its possible diversity.
By attempting to understand and rethink the existing state of things, the project “This is the Moment” explores what does being a man mean and what it could mean in today’s world. The work tells three stories of liberation from the strings of raw masculine energy through the topics of mind, look and body, implementing personal and broader narratives. The lost men seek guidance via crystals, adornments, yoga practice, pop music and dancing in order to find themselves in an ecstatic moment, the all-embracing present.

Supervisor: Norman Orro
Find the work here

See hetk on praegu

Mehelikkuse ja naiselikkuse kuvand ning ootused soorollidele on olnud läbi ajaloo pidevas teisenemises. Tavapärane arusaam maskuliinsusest eeldab mehelt tugevat füüsist, enesekindlat hoiakut ning juhtivat sotsiaalset positsiooni. Toksilisel maskuliinsusel on negatiivne mõju ühiskonnale ja selle liikmetele, kaasa arvatud meestele endile. Standardite järgimine või nende poole püüdlemine ei pruugi võimaldada mehe identiteedi, keha ning seksuaalsuse väljendust tema võimalikus mitmetahulisuses.
Püüdes hetkeseisu mõista ning ümber mõtestada, uurib teos “See hetk on praegu”, mida meheks olemine nüüdisaegses maailmas tähendab ning mida see võiks tähendada. Töö jutustab vaimu, välimuse ning keha vaatepunktide kaudu kolm jõulise maskuliinsuse kammitsaist vabanemise lugu, rakendades nii isiklikke kui ka üldisemaid narratiive. Ennast kaotanud mehed võtavad appi kristallid, piduehted, jooga, popmuusika ja tantsimise ning leiavad ennast seekaudu ekstaatilises hetkes, kõikehõlmavas olevikus.

Juhendaja: Norman Orro
Töö leiad siit

Этот момент сейчас

Образ мужественности и женственности, а также ожидания в отношении гендерных ролей на протяжении всей истории постоянно менялись. Традиционное понимание мужественности требует от человека крепкого телосложения, уверенного отношения и ведущей социальной позиции. Токсичная мужественность оказывает негативное влияние на общество и его членов, включая самих мужчин. Приверженность или стремление к соблюдению стандартов может не позволить выразить личность, тело и сексуальность человека в его или ее потенциальном разнообразии.
В попытке понять и переосмыслить текущее состояние, книга «Этот момент сейчас» исследует, что значит быть человеком в современном мире и что оно может значить. Работа рассказывает три истории освобождения от власти могущественной мужественности через перспективы разума, внешности и тела, применяя как личные, так и более общие повествования. Мужчины, которые потеряли себя, прибегают к кристаллам, украшениям для вечеринок, йоге, поп-музыке и танцам, и, таким образом, оказываются в экстатическом моменте, являясь всеобъемлющим подарком.

Инструктор: Норман Орро
Работу найдешь здесь

This is the Moment

The perception of masculinity, femininity and gender roles have been shifting throughout history. Hegemonic understanding of masculinity assumes strong physique, confident demeanour and leadership. Toxic masculinity has a negative impact on our society and its members, including men. To follow standards or to aspire towards them might not allow the expression of male identity, body and sexuality in its possible diversity.
By attempting to understand and rethink the existing state of things, the project “This is the Moment” explores what does being a man mean and what it could mean in today’s world. The work tells three stories of liberation from the strings of raw masculine energy through the topics of mind, look and body, implementing personal and broader narratives. The lost men seek guidance via crystals, adornments, yoga practice, pop music and dancing in order to find themselves in an ecstatic moment, the all-embracing present.

Supervisor: Norman Orro
Find the work here

See hetk on praegu

Mehelikkuse ja naiselikkuse kuvand ning ootused soorollidele on olnud läbi ajaloo pidevas teisenemises. Tavapärane arusaam maskuliinsusest eeldab mehelt tugevat füüsist, enesekindlat hoiakut ning juhtivat sotsiaalset positsiooni. Toksilisel maskuliinsusel on negatiivne mõju ühiskonnale ja selle liikmetele, kaasa arvatud meestele endile. Standardite järgimine või nende poole püüdlemine ei pruugi võimaldada mehe identiteedi, keha ning seksuaalsuse väljendust tema võimalikus mitmetahulisuses.
Püüdes hetkeseisu mõista ning ümber mõtestada, uurib teos “See hetk on praegu”, mida meheks olemine nüüdisaegses maailmas tähendab ning mida see võiks tähendada. Töö jutustab vaimu, välimuse ning keha vaatepunktide kaudu kolm jõulise maskuliinsuse kammitsaist vabanemise lugu, rakendades nii isiklikke kui ka üldisemaid narratiive. Ennast kaotanud mehed võtavad appi kristallid, piduehted, jooga, popmuusika ja tantsimise ning leiavad ennast seekaudu ekstaatilises hetkes, kõikehõlmavas olevikus.

Juhendaja: Norman Orro
Töö leiad siit

Sel kevadel levinud pandeemia katkestas tavapärase elukorralduse ja rutiini. Luues lõputöid ning valmistades ette lõputööde näitust, tuli ka EKA graafilise disaini osakonna kolmanda kursuse tudengitel oma plaanid ümber mõelda. Näitus „Töö käib” kutsub külastajaid jalutama nii linna- kui ka veebiruumis, et saada osa isolatsioonis valminud teostest. Lõpetajad soovivad oma töödega vaataja tähelepanu suunata seni ehk märkamata jäänud ühiskondlik-elulistele asjaoludele ja unistavad olla taas koos.

The pandemic spreading this spring disrupted our everyday routine. The students of the Department of Graphic Design had to rethink and plan their thesis projects and the physical exhibition experience during this lockdown. Exhibition “Work Walks” invites visitors to walk the urban as well as the web spaces in order to experience the projects completed in isolation. The graduating class wishes to guide the viewer’s attention to different aspects of our lives that may have remained unnoticed so far, and dreams about being together once again.

Пандемия, которая распространилась этой весной, нарушила привычный для нас образ жизни. При создании диссертации и готовясь к выставочным работам, студентам третьего курса графического дизайна Эстонской Академии Художеств, пришлось свои планы перестроить. Выставка под названием "Работа идет", приглашает гостей прогуляться как по городу, так и в веб-пространстве, чтобы окунуться в работу, выполненную в изоляции. Выпускники Эстонской Академии Художеств желают своими работами привлечь внимание к до сих пор незамеченным социально-жизненным обстоятельствам и мечтают о прямом взаимодействии со зрителем.

Näitusel osalevad/graduating designers/выпускники: Kersti Heile, Elisabeth Juusu, Roven Jõekäär, Anneli Kripsaar, Sigrid Liira, Laura Merendi, Mikk Oja, Robin Siimann, Patrick Zavadskis, Johann Villmann.

Juhendajad/supervisors/руководители: Ott Kagovere, Maria Muuk, Norman Orro, Indrek Sirkel, Sean Yendrys.